SlowaGesty

38 tekstów – auto­rem jest Slo­waGes­ty.

W miłości naj­większym pa­radok­sem jest krzyk. W po­zytyw­nych chwi­lach na­dużywa­my dźwięku, w ob­liczu końca trud­no jest wyszep­tać na­wet pros­te słowa. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 stycznia 2013, 19:58

Ludzkość to zam­knięty w szkla­nej ku­li Mi­kołaj, który przyj­mu­je poglądy in­nych jak płat­ki śniegu. Ob­le­piają one go w ta­ki sposób, że sa­ma pos­tać sta­je się mglis­ta. Ilu­zoryczny Świat trwa tyl­ko w sa­mej ku­li, a do mo­men­tu je­go roz­pa­du myśli­my że jest prawdziwy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2012, 09:52

Ludzie marzą o dużych do­mach. A ja widziałam og­romne do­my bez miłości i le­pian­ki prze­pełnione szczęściem. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 31 października 2012, 20:12

Niekiedy trze­ba włas­ne stro­fy odłożyć do kie­sze­ni, aby nie nad­pi­sać his­to­rii innych... 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 28 października 2012, 11:12

Rozstania

Czy miłość dzieli się:
Na dwie stro­ny barykady?
Na dwie ławki?
Na słońce i cień?
Na ra­dość i smutek?

Czy pośrod­ku cier­nistej drogi
Można od­na­leźć swe miejsce
Ta­ki niewiel­ki ob­szar przyjaźni
Na­zywa­ny pogodzeniem... 

wiersz • 11 maja 2012, 19:26

Po­wiet­rze wpuszcza­ne przez in­nych w mo­je noz­drza, roz­wi­ja mój włas­ny oddech. 

myśl • 9 maja 2012, 09:17

Nadzieja

Łat­wiej spa­cero­wać pod rękę
Z Nadzieją...
Obej­mując jej naj­mniej­szy paluszek
Czu­le głas­kając, do­tykać leciutko
Trwać przy niej blisko

Z Nadzieją...
Roz­ma­wiać można o wszystkim
Słowa sa­me układają się w zdania
Te­mat do roz­mo­wy jest zawsze
Jes­teśmy z sobą tak blisko...

Z Nadzieją
Idziemy zbyt długo
Dro­gi już nie tak proste
No­wa miej­sco­wość te sa­me wspomnienia
Naz­wa jej trud­na i szorstka
Zwątpienie
A ja kroczę z Nadzieją
Do końca... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 maja 2012, 17:54

Przez bliską osobę blis­kość przes­tała być blisko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2012, 08:33

Oba­wiam się ludzi wy­niosłych w swej mo­wie, nie od­czu­wam lęku przed mil­czkiem... Słowa roz­szerzo­ne pap­la­niną tracą na działaniu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 kwietnia 2012, 13:46

W chaosie życia- po­roz­rzu­canych puzzli. Sztuką jest zna­leźć ele­ment cen­tral­ny zwa­ny przyjaźnią. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 października 2011, 08:55

SlowaGesty

SlowaGesty

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność